ಗೋಫಿಶ್ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು

ಸಂಚರಣೆ

ವರದಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು

ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗವು AWS ನಲ್ಲಿ ಗೋಫಿಶ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡುವ 2 ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ವೆಬ್ ಬಳಕೆದಾರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು

ಗೋಫಿಶ್ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನಗಳಿಗೆ ನೀವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 

Excel ಅಥವಾ Google Sheets ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ವರದಿಗಳನ್ನು CSV ಫೈಲ್‌ಗಳಾಗಿ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುವಿರಿ.

ಗೋಫಿಶ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ವರದಿಗಳು

GoReport ಬಳಸಿ

CSV ಅಥವಾ DOCX ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ನೀವು GoReport ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ನೀವು ಗೋಫಿಶ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ?

ಗೋಫಿಶ್ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು

ಸಂಚರಣೆ

ವರದಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು

ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗವು AWS ನಲ್ಲಿ ಗೋಫಿಶ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡುವ 2 ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ವೆಬ್ ಬಳಕೆದಾರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು

ಗೋಫಿಶ್ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನಗಳಿಗೆ ನೀವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

Excel ಅಥವಾ Google Sheets ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ವರದಿಗಳನ್ನು CSV ಫೈಲ್‌ಗಳಾಗಿ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುವಿರಿ.

ಗೋಫಿಶ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ವರದಿಗಳು

GoReport ಬಳಸಿ

CSV ಅಥವಾ DOCX ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ನೀವು GoReport ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ನೀವು ಗೋಫಿಶ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ?

ಗೋಫಿಶ್ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು

ಸಂಚರಣೆ

ವರದಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು

ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗವು AWS ನಲ್ಲಿ ಗೋಫಿಶ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡುವ 2 ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ವೆಬ್ ಬಳಕೆದಾರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು

ಗೋಫಿಶ್ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನಗಳಿಗೆ ನೀವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

Excel ಅಥವಾ Google Sheets ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ವರದಿಗಳನ್ನು CSV ಫೈಲ್‌ಗಳಾಗಿ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುವಿರಿ.

ಗೋಫಿಶ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ವರದಿಗಳು

GoReport ಬಳಸಿ

CSV ಅಥವಾ DOCX ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ನೀವು GoReport ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ನೀವು ಗೋಫಿಶ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ?