ಗೋಫಿಶ್ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು

ಸಂಚರಣೆ

ಖಾತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ "ಖಾತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು" ಟ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ. 

ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು "ಉಳಿಸು" ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನೀವು ಪುಟವನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ನೀವು ಗೋಫಿಶ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ?

ಗೋಫಿಶ್ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು

ಸಂಚರಣೆ

ಖಾತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ "ಖಾತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು" ಟ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ. 

ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು "ಉಳಿಸು" ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನೀವು ಪುಟವನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ನೀವು ಗೋಫಿಶ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ?

ಗೋಫಿಶ್ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು

ಸಂಚರಣೆ

ಖಾತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ "ಖಾತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು" ಟ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ. 

ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು "ಉಳಿಸು" ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನೀವು ಪುಟವನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ನೀವು ಗೋಫಿಶ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ?