ನೀವು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ 5 ಕಾರಣಗಳು

ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆಗಳು

ನೀವು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ 5 ಕಾರಣಗಳು ಪರಿಚಯದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣಗಳು 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು $10.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳು ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆಗಳು […]

MSP ಗಳಿಗೆ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ

ತಂಡದ ಸಭೆ

ಪರಿಚಯ: MSP ಗಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು MSP ಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಚರ್ಚೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹೈಲ್‌ಬೈಟ್ಸ್‌ನ ಜಾನ್ ಶೆಡ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಮ್ಯಾಕ್‌ಹೇಲ್ ನಡುವಿನ ಸಂದರ್ಶನದಿಂದ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಲಿಪ್ಯಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. MSP ಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವುವು? MSP ಗಳು […]